• 038-3376659
  • info@vsdakkapellen.nl
  • Zernikestraat 6C/D 8091ZC Wezep

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Schoten Dakkapellen V.O.F. 

Van Schoten Dakkapellen (hierna: Van Schoten Dakkapellen) is ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder nummer 84403691 en is gevestigd aan Prinses Irenelaan 13 (8091AS) te Wezep. 

Artikel 1 – Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten  en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.  

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,  hierna: Van Schoten Dakkapellen. 

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.  

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Van  Schoten Dakkapellen. 

7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Van Schoten Dakkapellen aanbiedt zijn alle werkzaamheden  in de ruimste zin van het woord binnen de plaatsing van dakkapellen en aanverwante zaken, alsmede de  verkoop en/of levering van zaken.  

8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Van Schoten Dakkapellen zich jegens Opdrachtgever  verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren  tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een  onverbrekelijk geheel vormen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Van Schoten Dakkapellen, elke  Overeenkomst tussen Van Schoten Dakkapellen en Opdrachtgever en op elk werk dat door Van Schoten  Dakkapellen wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze  algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Van Schoten Dakkapellen aan  Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan  van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Van Schoten  Dakkapellen is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en  opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever. 

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of  worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de  originele bepaling. 

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene  voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat  als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Van Schoten Dakkapellen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk  anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit  uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.  

2. Het aanbod door Van Schoten Dakkapellen geschiedt middels een eerste offerte, waarna een  inmeetbezoek bij Opdrachtgever wordt ingepland. Naar aanleiding van het inmeetbezoek wordt een  definitieve offerte opgemaakt.  

3. Van Schoten Dakkapellen is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door  Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Van Schoten Dakkapellen het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Van Schoten Dakkapellen gegronde reden te weigeren. 

4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig  gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.  Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Van Schoten Dakkapellen niet binden. Eventuele  afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of  verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten,  functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures,  promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige  schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen  zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. 

5. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens  onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Van Schoten 

Dakkapellen het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen.  Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde  betalingsverplichtingen. 

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen. 

7. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Van Schoten Dakkapellen zijn indicatief en  geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Schoten Dakkapellen niet tot levering van een deel van  de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. de definitieve  offerte van Van Schoten Dakkapellen heeft aanvaard en akkoord heeft gegeven per e-mail.  

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Van Schoten  Dakkapellen, zal Van Schoten Dakkapellen de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail  bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen),  daarna kan Van Schoten Dakkapellen niet meer aan een Aanbod gehouden worden. 

3. Van Schoten Dakkapellen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had  kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke  vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten  ontlenen. 

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Van Schoten Dakkapellen aan  Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de  offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

5. Van Schoten Dakkapellen heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een  voor Van Schoten Dakkapellen gegronde reden te weigeren. 

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Van Schoten  Dakkapellen, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de  verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders  overeengekomen. 

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien  reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de  Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd  met de besparingen die voor Van Schoten Dakkapellen uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering  door Van Schoten Dakkapellen van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van  

de werkelijk door Van Schoten Dakkapellen te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever  verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die  Van Schoten Dakkapellen over het gehele werk zou hebben gemaakt. 

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de  nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven  tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens  verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

4. Zowel Opdrachtgever als Van Schoten Dakkapellen kan de Overeenkomst zonder nadere  ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der  partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming  eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Van Schoten  Dakkapellen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Van  Schoten Dakkapellen is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te  nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. 

5. Indien Van Schoten Dakkapellen na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam  arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de  aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang  bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een  naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd,  indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Van Schoten Dakkapellen. 

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de  aanvangsdatum, is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van  het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de  Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de  volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum  wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de  aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum  wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.Van Schoten Dakkapellen is te allen tijde  gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van  de uitvoering van de Overeenkomst. 

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart  Van Schoten Dakkapellen voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

Artikel 6 – Annulering van de overeenkomst 

1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op  gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de  brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele  kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als  partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is  geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Van Schoten Dakkapellen kan bewijzen  dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Van Schoten  Dakkapellen dit schriftelijk. 

4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend op de dag na het sluiten van de  Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een  minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van Van Schoten Dakkapellen heeft, kan hij ook  per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van  de brief binnen 2 dagen is gebeurd. 

5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen  annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze  verkoopmethode is vastgelegd. 

6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een  Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan  wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door Van Schoten Dakkapellen onder onredelijk zware  druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is  geweest. 

Artikel 7 – Meer- en minderwerk en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of  aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot  het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer  Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Van Schoten Dakkapellen is niet  verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een  aanvullende Overeenkomst wordt gesloten. 

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Van Schoten Dakkapellen  Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk. 

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,  en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht  kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de  door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Van  Schoten Dakkapellen de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te  ontdekken), is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in  rekening te brengen bij Opdrachtgever.  

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de  aanwezigheid van asbest en houtrot, is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd om hiervoor extra kosten in  rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden. 

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en  regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor  Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Prijzen zijn inclusief bijkomende kosten (reis-, voorrij- , parkeerkosten), tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten  kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag  gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden  dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden. 

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij  partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze  richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Van Schoten  Dakkapellen Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een  verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken  of vereenvoudigen. Van Schoten Dakkapellen werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de  beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de  uitvoering van werk. 

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan  voor Van Schoten Dakkapellen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en  regelgeving, prijswijzigingen bij de door Van Schoten Dakkapellen ingeschakelde derden of  toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of  valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten,  lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd de  overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening  te brengen.  

4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te  voldoen alvorens Van Schoten Dakkapellen begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is  Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden. 

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Van Schoten  Dakkapellen gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de  Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden  vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen  3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te  ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van  de prijswijziging aan Van Schoten Dakkapellen heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn  ontbindingsbevoegdheid, mag Van Schoten Dakkapellen er gerechtvaardigd op vertrouwen dat  Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd. 

6. Bij akkoord dient er een aanbetaling plaats te vinden, bij opdrachten met een grote van meer dan €7000,-. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen resterende bedrag voor 10.00 uur ’s ochtends op de dag van  plaatsing van het dakkapel te voldoen, tenzij anders overeengekomen.  

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het  aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Van Schoten Dakkapellen. Opdrachtgever 

kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Van Schoten Dakkapellen een nadere termijn  overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 

8. Van Schoten Dakkapellen is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen  met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding. 

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte  uren, is de urenregistratie van Van Schoten Dakkapellen bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan  aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.  

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden  en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Van Schoten Dakkapellen), dient Opdrachtgever  hiervoor een meerprijs te vergoeden. 

Artikel 9 – Incassobeleid 

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet om voor 10 uur ’s ochtends op de  dag van plaatsing de factuur te voldoen, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.  Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn  van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te  voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde  termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Van Schoten Dakkapellen zonder nadere  ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot  algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te  berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli  2012.  

3. Indien Van Schoten Dakkapellen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze  noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en  executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Van Schoten Dakkapellen is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien  Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de  Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Van Schoten Dakkapellen, of  Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. 

5. Ook indien Van Schoten Dakkapellen, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde  redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke  tussenkomst. 

Artikel 10 – Uitvoering werkzaamheden 

1. Van Schoten Dakkapellen zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden 

worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is  overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Van Schoten Dakkapellen ervoor in dat  de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door  Opdrachtgever beoogde doel. 

2. Indien naar het uitsluitend oordeel van Van Schoten Dakkapellen sprake is van weersomstandigheden,  zoals onder meer sneeuw, ten gevolge waarvan de Werkzaamheden niet binnen de overeengekomen  termijn uitgevoerd kunnen worden, is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd de Werkzaamheden te  onderbreken voor de duur van deze omstandigheden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige  schade aan Opdrachtgever en derden.  

3. Ingeval van regen kunnen de werkzaamheden doorgaan, mits Opdrachtgever expliciet akkoord heeft  gegeven. Eventuele waterschade komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

4. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Van Schoten Dakkapellen niet verplicht of gehouden om de  aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de  overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Van  Schoten Dakkapellen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende  kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de  uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers,  ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van  het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor  rekening en risico van Opdrachtgever. 

5. Bij de aanvraag van vergunningen en andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen bij  overheden en andere instanties, wordt door Van Schoten Dakkapellen een derde partij ingeschakeld. Van  Schoten Dakkapellen kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gevolgschade  voortkomend uit het handelen van de ingeschakelde derde partij. Schade en/of vertraging als gevolg van  het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.  Opdrachtgever vrijwaart Van Schoten Dakkapellen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het  ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Van Schoten Dakkapellen zal de (gevolg)schade in  rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Van Schoten Dakkapellen te  vergoeden.  

6. Van Schoten Dakkapellen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen  inzicht derden in te schakelen.  

7. Van Schoten Dakkapellen heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van  Opdrachtgever werkzaam is. 

8. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever  verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en  gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Van Schoten Dakkapellen. Bovendien is Van Schoten  Dakkapellen gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen  van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren). 

9. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Van  Schoten Dakkapellen gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een  schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering 

van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Van  Schoten Dakkapellen volledig te voldoen. 

10. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat: 

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden  (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en  op de door Van Schoten Dakkapellen gewenste wijze aan Van Schoten Dakkapellen ter  beschikking worden gesteld; 

b. Van Schoten Dakkapellen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de  werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en  arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Van Schoten  Dakkapellen gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is,  zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade. 

c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten,  zodat Van Schoten Dakkapellen geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de  uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden; 

d. Van Schoten Dakkapellen tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag  en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen; 

e. Van Schoten Dakkapellen tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en  valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen; 

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Van Schoten Dakkapellen ongehinderd haar  Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten; 

g. Van Schoten Dakkapellen op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor  elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren  arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de  Opdrachtgever; 

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig  inzamelen van afval; 

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar  gereedschappen, machines, materialen en meer van Van Schoten Dakkapellen opgeslagen  kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval  van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever; 

j. Op de werklocatie dienen de door Van Schoten Dakkapellen en/of diens (onder)aannemers in  redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten  aan Van Schoten Dakkapellen gerekend worden. 

k. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de  omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door  trillingen te voorkomen.

l. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en  plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties. 

11. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Van Schoten  Dakkapellen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat  Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen  vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit  voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

12. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Van Schoten Dakkapellen nalaat van  Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Van Schoten Dakkapellen om op een later  tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

13. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te  behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Van Schoten  Dakkapellen afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Verplichtingen Opdrachtgever als Huurder 

1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde tijdig en op de gewenste locatie aanwezig  is. 

2. Opdrachtgever dient wekelijks aan Van Schoten Dakkapellen ter goedkeuring een overzicht te  verstrekken van de bevoegde werknemers die zijn ingezet en een overzicht van het aantal verhuurde uren  van de betreffende week te overleggen. Het door Van Schoten Dakkapellen opgestelde urenregister is  juist. 

3. Opdrachtgever dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te  voldoen. 

4. Van Schoten Dakkapellen is te allen tijde gerechtigd een nader te bepalen deel van de door Van  Schoten Dakkapellen verschuldigde vergoeding te voldoen op de G-rekening van Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te  voldoen. Tevens dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot zowel het personeel,  als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen (waaronder de Arbo-verplichtingen) aan alle wettelijke  verplichtingen is voldaan. Op verzoek van Van Schoten Dakkapellen dient Opdrachtgever dit te kunnen  overleggen. 

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een opdracht uit te laten voeren door derden zonder expliciete  schriftelijke toestemming van Van Schoten Dakkapellen. Op de schriftelijke Overeenkomst tussen  Opdrachtgever en de derde dienen deze algemene voorwaarden expliciet van toepassing te zijn waarbij  Opdrachtgever de rechtspositie van Van Schoten Dakkapellen inneemt en de ingehuurde derde de positie  van Opdrachtgever. 

7. Slechts de door Van Schoten Dakkapellen aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd het  gehuurde te besturen.

Artikel 12 – (Op)Levering 

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat  bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende  medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Van Schoten Dakkapellen of er door  andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Van Schoten  Dakkapellen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen  (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Van Schoten Dakkapellen schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen  voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Van Schoten Dakkapellen bij Opdrachtgever in  rekening worden gebracht.  

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van  Van Schoten Dakkapellen is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het  tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van  Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op  eerste verzoek van Van Schoten Dakkapellen. Het aannemen van zaken van Van Schoten Dakkapellen door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele  schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd. 

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Van  Schoten Dakkapellen gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment  dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14  

kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt  Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde. 

5. Van Schoten Dakkapellen spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te  realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. 

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met  uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.  

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van  de door Van Schoten Dakkapellen gemaakte en/of (op)geleverde zaken. 

8. Indien Van Schoten Dakkapellen te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden  opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder  voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht  het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen  worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in  de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,  ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan  worden toegerekend.

10. Van Schoten Dakkapellen is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van  oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Van  Schoten Dakkapellen. 

11. Van Schoten Dakkapellen is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in  gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden. 

Artikel 13 – Onderhoud 

1. Indien overgekomen, zal Van Schoten Dakkapellen onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van  de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Van  Schoten Dakkapellen zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn  op (de beschikbaarheid) van het onderhoud. 

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden  aan Van Schoten Dakkapellen, waarna Van Schoten Dakkapellen overeenkomstig zijn gebruikelijke  procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of  verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd om eerst tijdelijke  oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en  uitgevoerd kan worden. 

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Van Schoten  Dakkapellen. 

Artikel 14 – Opschorting 

1. Van Schoten Dakkapellen, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:  

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. Van Schoten Dakkapellen, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat  Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;  

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling  te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft  of onvoldoende is;  

d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Van Schoten Dakkapellen kan  worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal  nakomen, is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.  

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de  Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Van Schoten Dakkapellen kan worden  gevergd.  

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Van Schoten Dakkapellen gerechtigd tot  een schadevergoeding van Opdrachtgever. 

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Schoten Dakkapellen, treden Partijen in  overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan 

Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Van  Schoten Dakkapellen zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever  is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders  overeengekomen. 

Artikel 15 – Garanties  

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het  hetgeen expliciet is overeengekomen.  

2. Van Schoten Dakkapellen voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen.  Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is  overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de  garantietermijn staat Van Schoten Dakkapellen in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het  (op)geleverde. 

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Van Schoten Dakkapellen gegeven garantie  indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Van Schoten  Dakkapellen gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien  daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen  van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan  worden van Van Schoten Dakkapellen, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te  ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen. 

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt,  Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het  oordeel van Van Schoten Dakkapellen verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud. 

6. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden,  noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn  natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de  Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een  natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.  

7. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de  juistheid van de werkzaamheden door Van Schoten Dakkapellen. 

Artikel 16 – Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten,  programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst  gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk  in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. Van Schoten Dakkapellen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en  Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom  gevraagd zal Van Schoten Dakkapellen de betrokkene hierover informeren. 

2. Indien Van Schoten Dakkapellen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van  informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat  gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,  niet onredelijk is. 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud 

1. Van Schoten Dakkapellen levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat  Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Van Schoten Dakkapellen heeft voldaan blijft het  geleverde eigendom van Van Schoten Dakkapellen. 

2. Van Schoten Dakkapellen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken  onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft  voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Van Schoten Dakkapellen. Nadat  Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Van Schoten Dakkapellen de aangekochte  producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan  Opdrachtgever. 

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten  komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Van Schoten Dakkapellen worden vergoed door Opdrachtgever.  

Artikel 19 – Overmacht 

1. Van Schoten Dakkapellen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar  verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van Van Schoten Dakkapellen wordt in elk geval verstaan, maar is niet  beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Van Schoten Dakkapellen, (ii) het niet naar behoren  nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,  programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing  van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en  hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene  vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Van Schoten Dakkapellen en  (xi) overige situaties die naar het oordeel van Van Schoten Dakkapellen buiten haar invloedssfeer vallen  die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. Indien naar het oordeel van Van Schoten Dakkapellen de uitvoering van de overeengekomen  Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden  niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Van Schoten  Dakkapellen het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de 

Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot  aansprakelijkheid. 

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de  partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn  verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid  van deze prestaties van elke partij jegens elkaar. 

Artikel 20 – Verzekering 

1. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de aanvang van de Werkzaamheden het gehuurde verzekerd te  hebben, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.  Opdrachtgever dient met betrekking tot het gehuurde zich ook adequaat te hebben verzekerd voor  bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot; kabel- en  leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk  werkgeversaansprakelijkheid en verzekeringen voor bijzondere risico’s. 

2. Het gehuurde is uitsluitend te gebruiken conform de reikwijdte van de door Opdrachtgever afgesloten  verzekeringen 

3. De minimale verzekerde som van de hierboven genoemde verzekeringen dient 2.250.000, – euro per  incident te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever dient met betrekking tot  de verzekeringen aan al haar verplichtingen met betrekking tot de verzekeringen, waaronder tijdige  betaling van de premies, te voldoen. 

4. Opdrachtgever is verplicht over een aansprakelijkheidsverzekering voor het gehuurde te beschikken  waarin Van Schoten Dakkapellen als huurder en/of houder meeverzekerd is. Dienaangaande verleent  Opdrachtgever uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Van Schoten Dakkapellen om rechten te  ontlenen aan deze verzekering. Indien Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen van dit artikel niet is  nagekomen en Van Schoten Dakkapellen door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige  schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht Van Schoten Dakkapellen ter zake volledig te vrijwaren en  alle door Van Schoten Dakkapellen te betalen en/of reeds betaalde schadevergoeding volledig te  vergoeden. 

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Van Schoten Dakkapellen leidt tot aansprakelijkheid  van Van Schoten Dakkapellen jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in  verband met de opdracht door Van Schoten Dakkapellen in rekening gebrachte kosten (eenmaal de  factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is  van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Van Schoten Dakkapellen. De aansprakelijkheid  is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt  uitgekeerd per aanspraak per jaar. 

2. Van Schoten Dakkapellen is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte  schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door  bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Van Schoten Dakkapellen aansprakelijk is  (gebleken), dient Van Schoten Dakkapellen in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen  een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de  gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van  Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 

4. In geval van maatvoering is Van Schoten Dakkapellen niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder  verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen  van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de  Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze  eindcontrole. 

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of  ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van  Opdrachtgever, tenzij Van Schoten Dakkapellen zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of  anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook  is Van Schoten Dakkapellen niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of  het gehele werk door Opdrachtgever. 

6. Nimmer is Van Schoten Dakkapellen aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de  bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of  verwerken daarvan. 

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht  door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het  gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever  afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Van Schoten Dakkapellen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van  het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd. 

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,  gereedschappen, machines, materialen en meer die Van Schoten Dakkapellen in het kader van de  uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt  en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden,  mankementen en meer op de werklocatie. 

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd  is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever  aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. 

11. Van Schoten Dakkapellen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig  handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van  gelinkte websites. 

12. Van Schoten Dakkapellen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en  door of namens Van Schoten Dakkapellen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt  niet tot aansprakelijkheid van Van Schoten Dakkapellen, tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als  meerwerk.  

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Van Schoten Dakkapellen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Van Schoten Dakkapellen binnen  twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn  aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Van Schoten Dakkapellen vervalt na twee jaar na het  eindigen van de Overeenkomst tussen partijen. 

15. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen  fabrieksgaranties komen te vervallen. Van Schoten Dakkapellen is niet aansprakelijk voor schade van  Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden. 

Artikel 22 – Geheimhouding 

1. Van Schoten Dakkapellen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke  informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de  Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 

2. Indien Van Schoten Dakkapellen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak  gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde  (mede) te verstrekken, en Van Schoten Dakkapellen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is  Van Schoten Dakkapellen niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd  tot ontbinding van de Overeenkomst. 

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Van Schoten Dakkapellen en Opdrachtgever ook de door hen in  te schakelen derden op. 

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle  gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Van Schoten Dakkapellen verstrekt in het  kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever  hiervoor verantwoordelijk. Indien Van Schoten Dakkapellen op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te  weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door  Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is  Van Schoten Dakkapellen verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Van Schoten Dakkapellen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet  tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Van Schoten Dakkapellen voor aanspraken van derden met betrekking tot  intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het  uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden. 

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen.  Opdrachtgever vrijwaart Van Schoten Dakkapellen voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van  (bouw)vergunningen. 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Van Schoten  Dakkapellen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Van Schoten Dakkapellen tevens van alle schade, boetes, (last onder)  dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen. 

Artikel 24 – Klachten 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Van Schoten Dakkapellen of  anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze  klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht  heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@vsdakkapellen.nl met als onderwerp  “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Van Schoten  Dakkapellen de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. Van Schoten Dakkapellen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van  de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Van Schoten Dakkapellen zal na een melding langskomen bij Opdrachtgever om, indien is vastgesteld  dat de klacht een fout is van Van Schoten Dakkapellen, de klacht te verhelpen.  

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 25 – Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen Van Schoten Dakkapellen en Opdrachtgever is Nederlands recht van  toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Van Schoten Dakkapellen kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie  is te vinden op de website.  

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Van Schoten  Dakkapellen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rechtbank  Gelderland, locatie Apeldoorn tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een  andere rechtbank. 

Wezep, 21 augustus 2023.