• 038-3376659
  • info@vsdakkapellen.nl
  • Zernikestraat 6C/D 8091ZC Wezep

Privacy Statement

Privacy Statement Van Schoten Dakkapellen V.O.F.

Dit is het privacy statement van Aleida Vermanen h.o.d.n. Van Schoten Dakkapellen, hierna: Van Schoten.  Van Schoten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84403691 en is gevestigd aan  Prinses Irenelaan 13 (8091AS) te Wezep. In dit document wordt uitgelegd hoe Van Schoten omgaat met  het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Van  Schoten de grootst mogelijke zorgvuldigheid.  

Verkrijging persoonsgegevens: 

Indien u gebruik maakt van de diensten van Van Schoten, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens  aan Van Schoten, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder  persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of  identificeerbare natuurlijke persoon. 

Categorieën persoonsgegevens 

Van Schoten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres; ● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer; 

● Afwijkend afleveradres; 

● Financiële gegevens; 

● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens. 

Doel van de verwerking 

De persoonsgegevens die door Van Schoten verwerkt worden, hebben ten doel om: 

● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de  uitvoering daarvan;

Concept – Privacy statement – 13 oktober 2021 

● haar diensten te kunnen uitvoeren; 

● haar dienstverlening te verbeteren; 

● betalingen te kunnen verrichten; 

● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen; 

● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website  door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website; 

● nieuwsbrieven te kunnen versturen; 

● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor  zover dit noodzakelijk is. 

Grondslag verwerking 

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:  (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de  betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Van Schoten worden  persoonsgegevens verwerkt. Van Schoten verwerkt uitsluitend gegevens die Van Schoten noodzakelijk  acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die  zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze  gegevens is de overeenkomst die u met Van Schoten bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens  van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.vsdakkapellen.nl indien u hiervoor  toestemming hebt gegeven. 

Noodzaak verwerking 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De  diensten die Van Schoten biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig  uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw  expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 

Bewaartermijn 

De door Van Schoten verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en  regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden  de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden  niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

Pagina 2 van 6 – Van Schoten Dakkapellen 

Concept – Privacy statement – 13 oktober 2021 

Verwerking door derden 

Van Schoten deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de  uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen  persoonsgegevens verkocht. Op Van Schoten kan een wettelijke verplichting rusten om  persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden  hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden  zijn: 

● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De  categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens. ● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens. 

● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. ● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 

● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 

● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 

Beveiliging van Persoonsgegevens 

Van Schoten neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,  rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context  en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten  en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Disclaimer 

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Van Schoten behoudt zich het recht voor  te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of  gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst  mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of  onvolledig zijn. Van Schoten aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is  ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel  voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen  geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom  van Van Schoten voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Pagina 3 van 6 – Van Schoten Dakkapellen 

Concept – Privacy statement – 13 oktober 2021 

Cookieverklaring 

Van Schoten maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om  gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Van Schoten mag, volgens de wet, cookies op  uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor  andere soort cookies is uw toestemming nodig. Van Schoten raadt u aan om de cookies te accepteren in  verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in  mogelijkheid. 

De cookies die Van Schoten gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website  naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen  toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw  browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website  bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen  worden geplaatst (no-follow). 

Met uw toestemming plaatst Van Schoten ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruikt Van  Schoten om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online  gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om  advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.  

Op de website van Van Schoten worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google  Analytics. Dit houdt in dat Van Schoten informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Van  Schoten houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht  op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen  heeft kunt u contact opnemen via info@vsdakkapellen.nl. 

Gebruik social media 

Van Schoten maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige  cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden  wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter). Op het gebruik  van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van  toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie  geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website  deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee  verzamelen, verwijst Van Schoten u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. 

E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails 

U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen.  Wanneer u zich registreert, dan vraagt Van Schoten u om toestemming om uw e-mailadres te verwerken  met als doel om u marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en  diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-mails wanneer u  daartoe toestemming heeft gegeven.

Pagina 4 van 6 – Van Schoten Dakkapellen 

Concept – Privacy statement – 13 oktober 2021 

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Van Schoten de inhoud van marketing e mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel  gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd. 

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt door u op elk gewenst moment worden  ingetrokken door te klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de marketing e-mail. Het intrekken van de  toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand  aan het intrekken van de toestemming. 

Browserinstellingen 

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw  browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u  toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de  website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle  cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor  moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy  instellingen aanpassen. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze  website zijn verbonden. Van Schoten kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige  manier met uw persoonsgegevens omgaan. Van Schoten raadt u aan de privacyverklaring van deze  websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.  

Recht van betrokkenen 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

● Recht op inzage; 

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw  persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de  verwerking daarvan. 

● Recht op rectificatie; 

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. 

● Recht op gegevenswissing; 

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende  persoonsgegevens te verkrijgen. 

● Recht op beperking van de verwerking; 

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.  Neem hiervoor contact op met Van Schoten. 

● Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft  aan Van Schoten, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om 

Pagina 5 van 6 – Van Schoten Dakkapellen 

Concept – Privacy statement – 13 oktober 2021 

deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Van  Schoten ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen. 

● Recht van bezwaar; 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband  houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende  persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Van Schoten staakt  de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde  gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van  betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een  rechtsvordering. 

Klacht 

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Van Schoten met uw persoonsgegevens omgaat, of een  van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail  via info@vsdakkapellen.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Van  Schoten u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook  met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Van Schoten zal zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen  via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip ons. 

Wijzigingen Privacy Statement 

Van Schoten kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente  versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het  nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Van Schoten reeds verzamelde gegevens  met betrekking tot u verwerken, dan brengt Van Schoten u per e-mail daarvan op de hoogte. 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 13 oktober 2021.

Pagina 6 van 6 – Van Schoten Dakkapellen